top of page

Ochrana osobních údajů

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s výkonem veterinární léčebné a preventivní činnosti zpracováváme v pozici správce Vámi poskytnuté osobní údaje (tzn. osobní údaje majitelů, chovatelů či dalších osob, které nám svěří zvíře za účelem poskytnutí odborné veterinární péče), a to v rozsahu nutném pro splnění našich smluvních a zákonných povinností.

V rozsahu potřebném pro ochranu našich práv a právních nároků budeme Vaše osobní údaje přiměřeným způsobem zpracovávat z titulu tzv. oprávněného zájmu.

Můžeme Vás ujistit, že bezpečnost Vašich údajů a jejich zákonné zpracování pokládáme za naši prioritu.

Vaše údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými níže a k jejich zpracování bude docházet vždy pouze po dobu potřebnou pro tyto účely, maximálně však po dobu 5 let od ukončení poskytování veterinárních služeb ve smyslu příslušné smlouvy, nevyplývá-li z právních předpisů doba delší.

Povinnost poskytnout osobní údaje

Poskytnutí Vašich osobních údajů je, až na dále uvedené výjimky, naším smluvním požadavkem, případně přímo vyplývá z právních předpisů. Bez nich bychom Vašim zvířatům nemohli požadované veterinární služby poskytnout, příp. splnit naše povinnosti ukládané zákonem, ať už vůči Vám nebo Vašim zvířecím kamarádům.

Zpracování kontaktních údajů

Pokud jsme se tak dohodli, budeme Vám prostřednictvím SMS nebo e-mailových zpráv zasílat upozornění na blížící se termín očkování nebo informace týkající se provozu naší veterinární kliniky (změna ordinačních hodin, dovolená, apod.).

Poskytnutí kontaktních údajů není povinné. Nesouhlasíte-li s jejich zpracováváním pro shora uvedené účely, příp. i jen s některým z nich, sdělte nám tuto skutečnost osobně v ordinaci, nebo písemně prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Stejně tak pokud v budoucnu svůj názor změníte, můžete proti nežádoucímu způsobu zpracování kdykoliv vznést námitku. Využijete-li kterýkoli z těchto postupů, se zpracováním v příslušném rozsahu bez dalšího přestaneme.

Příjemci osobních údajů jsou subjekty, u nichž předání vyplývá přímo z právních předpisů. Vaše osobní údaje jsou dále zpracovávány prostřednictvím zabezpečené aplikace pro veterináře Vetbook (Kamil Mrázek, Erbenova 807, 739 61 Třinec) a platformou Wix (Wix.com Inc., 500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158, USA), na které je provozován objednávkový systém a web. Tito provozovatelé mají proto v pozici zpracovatele přístup k Vašim osobním údajům v nezbytném rozsahu dle platných zákonů, viz. odkazy výše.

Práva klienta související se zpracováním
  • právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;

  • právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;

  • právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;

  • právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;

  • právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

Všechna Vaše zmíněná práva můžete realizovat prostřednictvím níže uvedených kontaktů. Rádi Vám také zodpovíme jakékoliv Vaše otázky týkající se ochrany Vašich osobních údajů.

Kontaktní údaje

Pověřenec osobních údajů: Ing. Tomáš Daněk

E-mail: info@vetjitrni.cz

Telefon: +420 771 150 260

Společnost: IBS - Innovative Business Solutions s.r.o. (provozovna: Veterinární klinika Jitřní)

Sídlo společnosti: Nušlova 2276/17, Praha 5, 158 00

IČO: 03034291, DIČ: CZ03034291

vedená u Městského soudu v Praze (C 225948)

Adresa provozovny: Červánková 2280, Černošice, 252 28

Číslo účtu: 2200604369/2010

bottom of page